Cock

 1. Pettigrew's Poultry, Cameron, ON
 2. Pettigrew's Poultry, Cameron, ON
 3. Paige Ashton, Oakwood, ON
  DOUG COOK MEMORIAL AWARD
  RON & KELLY THOMPSON AWARD

Cockerel

 1. Pettigrew's Poultry, Cameron, ON
 2. Pettigrew's Poultry, Cameron, ON
 3. Paige Ashton, Oakwood, ON

Pullet

 1. Pettigrew's Poultry, Cameron, ON
 2. Pettigrew's Poultry, Cameron, ON
 3. Paige Ashton, Oakwood, ON