100% Angora - White Or Natural Colour - Two-Ply

  1. Farfelu Rabbitry, Cambridge, ON
    Skein Champion - Honourable Mention
  2. Maple Glen Angoras, Dundas, ON
  3. Smokey Hollow Farm/Rabbitry, HILLSBURGH, ON